• polski
 • english
 • deutsch

Specjalizacje

„Hominum causa omne ius constitutum sit”

Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz swoich Klientów, m.in., w następujących sprawach:

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych i ekspertyz
 • opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych,
 • uchwał, regulaminów i zarządzeń
 • zastępowanie klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach
 • kompleksowa obsługa w zakresie spraw pracowniczych
 • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i
 • innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków
 • odwoławczych i innych pism zwykłych oraz procesowych
 • rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz przygotowywanie dokumentów z tym związanych
 • prawo spółek – łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego
 • sporządzanie projektów uchwał
 • zaskarżanie uchwał organów spółek, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni
 • sporządzania/opiniowanie umów w obrocie gospodarczym
 • nieuczciwa konkurencja

Obsługa prawna osób fizycznych

Prawo cywilne

 • odszkodowania i powództwa odszkodowawcze (za błędy lekarskie, wypadki, za niesłuszne skazanie, itp.)
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy związane z ujawnieniem praw w księgach wieczystych
 • analiza i sporządzanie umów cywilno-prawnych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód, separacja
 • alimenty
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • władza rodzicielska/kontakty
 • podział majątku
 • unieważnienie małżeństwa
 • przysposobienie

Sprawy konsumenckie

 • pomoc w sprawach reklamacyjnych
 • klauzule abuzywne
 • przygotowywanie/opiniowanie regulaminów sklepów internetowych
 • przedstawianie propozycji rozwiązań polubownych

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 • wyjawienie, obalenie testamentu

Sprawy mieszkaniowe

 • eksmisja
 • zapłata czynszu
 • meldunek
 • wstąpienie w stosunek najmu
 • analiza umów ze spółdzielniami lub deweloperami
 • spory ze spółdzielnią, wspólnotą mieszkaniową

Obrót nieruchomościami

 • sprawy własnościowe
 • naruszenie posiadania
 • zasiedzenie
 • ustanowienie drogi koniecznej/służebności
 • zniesienie współwłasności

Prawo pracy

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie
 • opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji
 • pomoc w rozwiązaniu umowy o pracę
 • mobbing

Sprawy karne

 • świadczenie obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • przygotowanie pism procesowych i wniosków dowodowych
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji
 • sporządzanie i wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego

Prawo administracyjne

 • odszkodowanie
 • odwołania od decyzji administracyjnej
 • pozwolenie na budowę
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Windykacja wierzytelności

 • przygotowanie upomnień, wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę
 • negocjacje w zakresie zmiany terminu płatności, spłaty częściowej należności
 • sporządzenie harmonogramu płatności i kontrola jego przestrzegania
 • prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • zastępstwo w sprawach sądowych
 • zabezpieczenie wierzytelności na etapie postępowania sądowego
 • wszczynanie i nadzorowanie postępowań komorniczych

Procesy sądowe

 • negocjacje w zakresie polubownego rozwiązywania sporów oraz udział w mediacjach
 • reprezentacja klienta przed Sądem
 • przygotowanie dokumentacji